Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych

Na podstawie artykułu 13 i 14 RODO

Zmieniło się prawo. Weszło w życie i zaczęło być stosowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, dlatego na podstawie art. 13 RODO, przekazujemy następujące informacje:

Kto jest administratorem twoich danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane twoje dane osobowe, jest firma G4F Sp. z o.o., ul. Godebskiego 2L, 31-999 Kraków, reprezentowana przez prezesa zarządu Tomasza Marczewskiego – adres jw.- zwana dalej G4F.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza kontaktowego, dokonania rezerwacji, zapisania się do newslettera lub w związku z transakcjami dokonywanymi między nami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez G4F ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO):

– zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą i złożenia zamówienia,

– wykonania na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży,

– umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub email),

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu:

– przesyłania informacji handlowych;

-realizowania komunikacji poprzez wysyłanie mailingu informacyjnego i newsletterów;

-obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

– organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu G4F (podstawa z art.6 ust..1 lit. RODO), w celu:

– archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
– badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;

– w celu monitorowania Twojej aktywności na naszej stronie;

– prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

– windykacji należności; prowadzenie postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

– Finansowe dane identyfikujące, np. nr NIP;

– Imię i nazwisko;

– Adres zamieszkania, ew. adres rozliczeniowy i adres wysyłki,

– Numer telefonu;

– Adres e-mail;

– Informacje o płatności ( w tym numery kart kredytowych);

– Adres IP;

– Informacje dotyczące urządzenia, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu;

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Wymagamy podanie przez Ciebie następujących danych osobowych:

– Imię, nazwisko i adres email – jeśli chcesz wysłać do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub zapisać się do newslettera;

– Imię, nazwisko, adres email, adres rozliczeniowy i adres wysyłkowy – jeśli chcesz złożyć zamówienie;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli skontaktować się Tobą, wysłać newslettera, zrealizować Twojego zamówienia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji, dostarczania narzędzi do wysyłania newsletterów (informacyjnych i marketingowych);

– innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;

– podmiotom wspierającym promocje i które współpracują w ramach kampanii marketingowych;

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przez okres negocjowania umowy względnie czynności poprzedzających jej zawarcie oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym G4F zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje prawa:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych;

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do celu ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

„Sprzeciw marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację;

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– prawo do przenoszenia danych;

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatyczne (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez G4F polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres pocztowy:

G4F Sp. z o.o.

ul. Godebskiego 2L, 31-999 Kraków

z dopiskiem: „ dot. danych osobowych”